Līdz 31. decembrim aicinām iesniegt pieteikumus GADA BALVA KULTŪRĀ par kalendārajā gadā (2018. gada 1. janvāris – 31. decembris) notikušiem kultūras pasākumiem, kā arī Ogres novada pašvaldības iestāžu un pašvaldības amatiermākslas kolektīvu sasniegumiem Latvijas un starptautiskos konkursos. 

Balvu var piešķirt Ogres novada pašvaldības iestādēm, pašvaldības iestāžu darbiniekiem, pašvaldības amatiermākslas kolektīviem un to dalībniekiem, kā arī sadarbības partneriem (tai skaitā nevalstiskajām organizācijām), kas tika piesaistīti Ogres novada pašvaldības kultūras pasākuma īstenošanā.

Balvu piešķir šādās nominācijās:

PRIEKS RADĪT – noorganizēti radoši, inovatīvi pasākumi.

PŪRA LĀDE – kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, tradīciju uzturēšana, popularizēšana.

DEBIJA – persona, kolektīvs vai īstenots notikums, kas jau ar pirmo reizi sevi pieteicis spilgti un kvalitatīvi, un devis ieguldījumu novada, pilsētas, iestādes kultūras dzīvē.

RADOŠĀ DZIRKSTS – persona, kura ar savu radošo veikumu pilnveido novada, pilsētas, iestādes un citu darbību Ogres novada kultūras dzīvē.

LABDARĪBA – dalība labdarības projektos, labdarības projektu īstenošana, labdarības ideju popularizēšana, fiziskas vai juridiskas personas materiāls vai nemateriāls pienesums kultūras veicināšanai Ogres novadā.

OGRE PASAULĒ – dalība starptautiskos pasākumos un Ogres vārda popularizēšana.

NO PAAUDZES PAAUDZĒ – vairāku paaudžu dalība kopienā, zināšanu un pieredzes nodošana.

PERSONĪBAS SPĒKS – persona, kura ar savu darbu un piemēru vairo materiālās un/ vai nemateriālās kultūras nozīmi sabiedrībā.

JAUNRADE – jauns darbs kultūrā (muzikāls, māksliniecisks, teatrāls, u.c.), kurš radīts iepriekšējā kalendārā gadā.

SASNIEGUMI – sasniegumi Ogres novada, Latvijas un starptautiska mēroga kultūras notikumos.

 

Pieteikt sevi Balvai var iestādes vai to darbinieki, nevalstiskās organizācijas vai to biedri, kolektīva vadītājs vai jebkurš no dalībniekiem, kolektīva nozīmēts pārstāvis, sadarbības partneri, Ogres novada iedzīvotāji, iestādes darbinieki, aizpildot pieteikuma veidlapu “Gada balva kultūrā” 

GADA BALVA KULTURA NOLIKUMS (pieteikums)

Aizpildītu pieteikumu “Gada balva kultūrā”  iesniedz līdz 31.decembrim pulksten.12.00:

nosūtot to elektroniski  uz pasta adresi: kulturascentrs@okc.lv;

personīgi, iesniedzot to Ogres novada Kultūras centrā pie dežuranta speciāli tam novietotā kastītē;

nosūtot pa pastu uz adresi: Brīvības iela 15, Ogre, LV-5001, ņemot vērā, ka pieteikums Aģentūrā jāsaņem minētajā termiņā.