Balva ir augstākais apbalvojums kultūras nozarē Ogres novada pašvaldībā un ar to izsaka atzinību un novērtē ieguldījumu Ogres novada kultūras dzīves pilnveidošanā un Ogres novada vārda popularizēšanu valsts un starptautiskā mērogā.

Balvas mērķis ir atbalstīt un veicināt kvalitatīvas kultūras un mākslas norises Ogres novadā, izcelt novada kultūras personības, veicināt jaunradi un radošumu, izcelt materiālas un nemateriālas kultūras vērtības un starptautiskus panākumus.

Balvu piešķir par Ogres novadā iepriekšējā kalendārā gadā notikušiem kultūras un mākslas pasākumiem, notikumiem un sasniegumiem dažādās kultūras jomās un žanros. Kalendārais gads šo noteikumu izpratnē ir laika posms no 2023. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Balvu piešķir šādās nominācijās:

 • PRIEKS RADĪT – sasniegumi Ogres novada, Latvijas un starptautiska mēroga kultūras notikumos, noorganizēti radoši, inovatīvi pasākumi, notikumi kultūrtūrismā u.c.
 • PŪRA LĀDE – kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana, tradīciju uzturēšana, popularizēšana.
 • DEBIJA – persona, kolektīvs vai īstenots notikums, kas jau ar pirmo reizi sevi pieteicis spilgti un kvalitatīvi, un devis ieguldījumu novada, pilsētas, iestādes kultūras dzīvē.
 • OGRE PASAULĒ – dalība starptautiskos pasākumos un Ogres vārda popularizēšana.
 • NO PAAUDZES PAAUDZĒ – vairāku paaudžu dalība kopienā, zināšanu un pieredzes nodošana.
 • PERSONĪBAS SPĒKS – persona, kura ar savu darbu un piemēru vairo materiālās un/ vai nemateriālās kultūras nozīmi sabiedrībā, kura ar savu radošo veikumu pilnveido novada, pilsētas, iestādes un citu darbību Ogres novada kultūras dzīvē.
 • JAUNRADE – jauns darbs kultūrā un mākslā  –  skaņdarbs, tēlotājas vai lietišķās mākslas darbs, teātra izrāde, tēlniecības darbs, vides objekts u.tml., kas radīts iepriekšējā kalendārā gadā.
 • KULTŪRAS DRAUGS  – fiziskas vai juridiskas personas materiāls vai nemateriāls pienesums kultūras veicināšanai Ogres novadā.
 • KULTŪRAS GADA BALVA – Notikums, pasākums, kas ir īpaši izceļams, veicinājis plašu novada atpazīstamību, kas realizēts ar augstu kvalitāti, spējis piesaistīt plašu auditoriju u.tml.

Šīs nominācijas pretendentus izvirza žūrija, no kopumā saņemtajiem pieteikumiem.


Pieteikumu iesniegšana līdz 2024. gada 5. janvāra plkst. 12.00.

Aizpildītu pieteikuma veidlapu “Ogres novada Gada balva kultūrā” var
iesniegt, izvēloties vienu no šādiem iesniegšanas veidiem:

 • nosūtot to elektroniski uz pasta adresi: kulturascentrs@okc.lv;
 • personīgi, iesniedzot to Ogres novada Kultūras centrā pie dežuranta;
 • nosūtot pa pastu uz adresi: Brīvības iela 15, Ogre, LV-5001, ņemot vērā, ka pieteikums jāsaņem līdz 2023. gada 5. janvārim.